ตันเทียวพ.; คงมาลัยอ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม บริบท การประปานครหลวง. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 1, p. 141-158,   .