(1)
เขจรนันทน์ณ.; รัตนสิทธิ์ศ.; จินดาเรืองเ.; เขจรนันทน์ร. GRIT: The Power of Passion and Perseverance (2016). วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต 2020, 16.