(1)
บุญเพศย.; นิชานนท์ช.  รูปแบบการส่งเสริมทักษะชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษาของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต  , 19, 107 - 126.