[1]
เฉลิมยศส.  . นโยบายรัฐเกี่ยวกับระดับการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย: แนวทางการปฏิบัติเพื่อคลี่คลายความรุนแรงอาชญากรรม. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 1 ( ), 231-247.