[1]
ชุติกาโมย.  . กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 2 ( ), 241 - 243.