[1]
เขจรนันทน์ณ., รัตนสิทธิ์ศ., จินดาเรืองเ. และ เขจรนันทน์ร. 2020. GRIT: The Power of Passion and Perseverance (2016). วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 16, 3 (ก.ย. 2020).