[1]
โพธิ์ทองส. และ อัญชลีวิทยกุลว. 2018. การใช้การสอนแบบการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 14, 2 (ก.ค. 2018), 145-154.