[1]
กุลสุทธิ์ก., เจตน์ปัญจภัคส., เชาวนปรีชาข., จิระสวัสดิ์ส., พลอยเลื่อมแสงว., พูลทรัพย์ล. และ ปาณะศรีจ.  . ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 17, 1 ( ), 1-20.