[1]
ณรงค์วานิชธ.  . อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อนวัตกรรมการให้บริการ ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ที่ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 17, 1 ( ), 215-230.