[1]
หงษ์วิเศษส., นาคปฐมป., พิชญะเดชอนันต์ก. และ พิมลจินดาธ.  . การส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์: ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และปัจจัยทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 17, 1 ( ), 231-248.