[1]
ห้วยกรดวัฒนาว. และ สินลอยมาพ. 2020. แนวทางการพัฒนาการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 16, 3 (ก.ย. 2020).