[1]
อรุณแสงทองอ. และ สินลอยมาพ.  . การศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงบนเครื่องหนังด้วยวิธีการซุปเปอร์กลู. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 17, 1 ( ), 135-154.