[1]
เวียงสิมมาธ. และ สุวรรณรักษ์จ.  . กลยุทธ์ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลในการตัดสินใจสั่งอาหารจากร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นส่งอาหารเดลิเวอรี่. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 17, 1 ( ), 193-214.