[1]
ตั้งอุทัยเรืองธ.  . ผู้นำแบบซีล ที่สุดแห่งการนำตนและนำทีมสู่ความสำเร็จ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 16, 2 ( ), 261-263.