[1]
พิมลจินดาธ. และ หงษ์วิเศษส. 2020. วิเคราะห์ความก้าวหน้าในการศึกษานโยบายสาธารณะแนวสหสาขาวิชาด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 16, 3 (ก.ย. 2020).