[1]
สิทธิเสรีว. และ สิทธิเลิศศ.  . การออกแบบชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 16, 3 ( ).