[1]
นิลจันทร์พ. และ กังสนันท์โ. 2020. ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนของอาสาตำรวจบ้านในเขตพื้นที่ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 16, 3 (ก.ย. 2020).