[1]
มัลลวงค์ม. และ เรืองจันทร์ว.  . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 17, 1 ( ), 155-174.