[1]
และอรพรรณ คงมาลัยป.ศ.  . การใช้โมเดลสมการเชิงโครงสร้างเพื่อพัฒนาโมเดลการถ่ายโอนเทคโนโลยี: กรณีศึกษาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 16, 2 ( ), 173-187.