[1]
และวิชิต บุญสนองเ.ว.  . คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 16, 2 ( ), 223-241.