[1]
ชุติกาโมย. 2020. แนวพระดำริของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพในเรื่องการปกครองท้องที่ของไทย. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 16, 3 (ก.ย. 2020).