[1]
และนิธิพัฒน์ เมฆขจรบ.จ. 2019. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการสำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15, 2 (มิ.ย. 2019), 151-163.