[1]
คล้ายคลึงป., พูลพัฒน์ป. และ พรมมูลผ.  . รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 16, 3 ( ), -.