[1]
และศศิลักษณ์ ขยันกิจจ.ส.  . สภาพและปัญหาในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 16, 2 ( ), 155-172.