[1]
นวลมูสิกเ. และ ธรรมแสงม. 2020. การศึกษาความเข้าใจภาษาพูด ของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมโรงพยาบาลราชวิถี โดยใช้ชุดกิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูด. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 16, 3 (ก.ย. 2020).