[1]
และประกฤติ พูลพัฒน์อ.พ.  . การพัฒนาความรุ้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาผ่านชุดกิจกรรม "สนุกคิดคณิตศาสตร์". วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 16, 2 ( ), 189-203.