[1]
และดลฤทัย บุญประสิทธิ์เ.ส. 2019. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูระดับมัธยมศึกษา. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15, 1 (ก.พ. 2019), 221-233.