[1]
และณัฐณิชา มีงามพ.เ.ว.ต. 2019. การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15, 2 (มิ.ย. 2019), 69-84.