[1]
และชาติชาย มหาคีตะส.ส. 2019. มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่มีต่อนักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15, 3 (ต.ค. 2019), 129-146.