[1]
และวิจิตรา ศรีสอนเ.เ. 2019. บทบาททางการเมืองขององค์กรประชาสังคมที่มีต่อองค์กรส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15, 3 (ต.ค. 2019), 101-116.