[1]
และอัญณิฐา ดิษฐานนท์พ.ส. 2019. กระบวนการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15, 3 (ต.ค. 2019), 117-128.