[1]
ห่วงเย็น จินตนา ตันสุวรรณนนท์ และคณะอ.เ.ว.โ.  . แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เพื่อเข้าสู่ตลาดงานทางการสื่อสารในประเทศไทย. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15, 3 ( ), 205-218.