[1]
และอมรทิพย์ อมราภิบาลอ.ก. 2019. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแก้ตัวในการศึกษาพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดินของกลุ่มแม่บ้านฝึกอาชีพในจังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15, 2 (มิ.ย. 2019), 19-35.