[1]
และอมรทิพย์ อมราภิบาลโ.น.  . พฤติกรรมเล่นพนันชนไก่ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ : บูรณาการทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผลและทฤษฎีตามแผน. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15, 3 ( ), 17-34.