[1]
และเพ็ชรรัตน์ ไสยสมบัติว.บ.  . การนำนโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15, 3 ( ), 147-160.