[1]
และจิดาภา ถิรศิริกุลก.แ. 2019. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15, 1 (ก.พ. 2019), 17-32.