[1]
และอัญณิฐา ดิิษฐานนท์ธ.แ.  . การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน กรณีศึกษา เทคโนโลยี MyMo Mobile Banking บริบท ธนาคารออมสิน. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15, 3 ( ), 47-64.