[1]
และอรพรรณ คงมาลัยก.ธ. 2019. การถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างบรรษัทข้ามชาติในญี่ปุ่นกับบริษัทลูกในไทย: กรณีศึกษาบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่ง. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15, 2 (มิ.ย. 2019), 185-203.