[1]
และอัญณิฐา ดิษฐานนท์อ.ช. 2019. องค์ประกอบด้านนวัตกรรมสู่ความสำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์ (Online Travel Agent) ในประเทศไทย กรณีศึกษา ความคิดเห็นของพนักงานในบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์แห่งหนึ่ง. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 15, 3 (ต.ค. 2019), 65-80.