[1]
ทรัพย์เสริมทวีน. 2018. ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)ในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 14, 3 (ก.ย. 2018), 291-305.