[1]
ลีลาพันธ์ว. และ ราชภัณฑารักษ์ส. 2018. การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 14, 1 (ม.ค. 2018), 43-54.