[1]
ภู่ไพบูลย์ย. 2023. สารบัญ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 19, 2 (เม.ย. 2023).