[1]
บุญเพศย. และ นิชานนท์ช.  .  รูปแบบการส่งเสริมทักษะชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษาของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 19, 2 ( ), 107 - 126.