[1]
ภู่ไพบูลย์ย. 2022. สารบัญ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 3 (ต.ค. 2022).