[1]
กาพย์ตุ้มว. และ ธำรงโสตถิสกุลว.  . การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดออร์ตัน-กิลลิงแฮม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 19, 1 ( ), 1 - 15.