[1]
กองบรรณาธิการก.  . กองบรรณาธิการ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 2 ( ).