[1]
ลิ่มอนุรักษ์สกุลเ. และ คงมาลัยอ.  . การบริหารความเสี่ยงในวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 3 ( ), 139 - 154.