[1]
เกตุใหม่พ. และ ภักดีณรงค์พ.  . บทบาทของนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนคดียาเสพติดประเภทยาบ้า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 3 ( ), 211 - 226.