[1]
บูรณวงศ์ฐ., ธีระชุนห์ศ. และ สามพิมพ์ธ.  . การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าใหม่และการวัดการกระจายรายได้ของผลิตภัณฑ์ขนมลา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 2 ( ), 139 - 155.