[1]
ตันสกุลเ. และ วิวัฒนาภรณ์อ.  . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 2 ( ), 101 - 120.